ايستاده با پَمپِرز

و اما ناقلان آثار و راويان اخبار و طوطيان شکر شکن شيرين گفتار چنين حکايت و روايت  کنند که به سنه همين امسال و به تاريخ همين ديروز و به ساعت همون بعد از ظهر خودمون . انار خانوم ايستـــــــــــــــــــــــاد35.gif07.gif35.gif به مدت ۲۰ ثانيه روی دو تا پای خوشگل شماره ۴ش وايساد.

و اونقدر همه جيغ زديم تشويقش کرديم که دوباره ايستاد اينبار خودش هم همراه ما  دو دستی محکم برای خودش دست زد و جيغ و داد کرد که از ذوقش افتاد. بعد ديگه ول نکرد به مدت نيم ساعت هی نشست هی پاشد.

مثل ژيمناست ها که ميخوان آفتاب بالانس بزنن دستشو ميگذاره زمين دوتا پاشو اندازه عرض شانه باز ميکنه ( کلاس ورزش يادتونه که !)بعد بلند ميشه.

ثبت شد به تاريخ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵ مصادف با ۲۵ آذر ۱۳۸۴ ايستادن انار خانوم 07.gif

 

/ 0 نظر / 3 بازدید