اعضای بدن

انار خانوم ما که يک سال و شش ماه و پنج روزش هست ( اينو برای بهانه جون نوشتم که پرسيده بود انار خانوم چند سالشه)

انار خانوم ما اعضای بدنش رو خوب ياد گرفته.

 

ميگی "چشمت" کو؟ فوری انگشتشو ميگذاره رو چشمش ميگه «تش»!

 "دهنت" کو ؟ دو تا انگشتشو ميکنه تو دهنش يعنی اين "دهن" !

"گوش" را حتما بايد آخر پرسيد چون بعضی وقتها دستشو رو ميکنه تو گوشش و ديگه بقيه سوال ها را نميشنوه!!! ولی گاهی هم لاله گوشش را ميکشه پايين يعنی اين "گوش"!!!

همه اينا رو هم يک چاشنی خجالت و ناز و ادا و پشت مامان قايم شدن هم اضافه کنيد بهش.

جونم براتون بگه که ....و اما «مو»!

ازش بپرسين مو کو؟! فوری هر کی دم دستش باشه يقه اشو تا ته ميکشه پايين اعم از اينکه طرف مو داشته باشه يا يک خانوم متشخص مهمون باشه!!

البته خوبه که آقای همسر مثل بعضی ها !! پشمالو نيست ولی خب ديگه بچه کنجکاو تشريف داره و تو حمام از آقای همسر پرسيده :«ای ی ی شيه؟!»اونم گفته: مو ! خب آقای همسر هم راست گفته ! بچه موهای سينه رو داشته ميکشيده !!26.gif

حالا جرات داريد از انار خانوم بپرسيد مو کو؟ تا يقه تون را تا فيها خالدون بکشه پايين!

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید