چهار چاره ندارم... پنج پنجه آفتاب...شيش شيشه شکستم

 

۱)يک روز بارانی يک آقايی با چتر کلاه و عينک بهترين مورد برای داد و هوار کردن انار خانومه چون اين چند تا کلمه رو تازه ياد گرفته چَت(چتر) ! کالا(کلاه)! عينَ(عينک) .. نه اينجوری ها ..

تصور کنيد يک انگشت اشاره کوچولو به سمت شما نشونه رفته و زل زل داره تو چشمتون داد ميزنه که آآآآآآی اين چتر داره کلاه داره عينک داره و وای به روزی که طرف سوار دوچرخه هم باشه ديگه واويلا يهو برميگرده با داد و بيداد ميگه چَــــخ!(يعنی چرخ)چَخ ! چَخ ...حالا شما هی بايد با ليخند توضيح بدين که بعله اين دوستمون داره به فارسی اسم کلاه شما رو ميگه يا عينک شما مورد توجه قرار گرفته يا اينکه انار خانوم التفات به دوچرخه شما فرمودن!!

۲) پويا جون ما اگر خودمون هم بخواهيم ناشناس بمونيم انگار تو نميگذاری ها !شماره فکس شرکتمون رو هم می نوشتی ديگه به کل پته ما رو آب بود داداش!03.gif در ضمن چاکريم در مورد پيشنهادت بيشتر توضيح بده من نفهميدم ( يادم نرفته ۸۰ چوق گذاشتم کنار واست ولی تا زرشک پلو ندی از مانی خبری نيست!)

۳) دوم خردادی ها ....(خودشون ميدونن که چی)

۴) برای بعضی هاتون stand up نبوی رو فرستادم که نتونستين باز کنيد حالا اينجا ميگذارم ببينم چی ميشه ! من در حد انفجار خنديدم شما رو نميدونم ...خنديدم ها ...تو اين گير و ويری که هستم ...انگار برای ۸-۹ دقيقه با احتساب دو بار گوش کردن و وقت تلف شده ! به کل انگار تو اين دنيا نبودم.... اميدوارم شما هم خوشتون بياد01.gif(مرسی از شادی جون)

( بر و بچه های تظاهرات گوش ندن14.gif)

/ 0 نظر / 29 بازدید