خواب آلو

جديداً انار خانوم با زور وبلا بالششو ميگيره ميکشه رو پاش بعد تپ تپ ميزنه روش ميگه آ آ آ آ ( احتمالا مخفف لا لا لا لا ).. سرشو هم مدل سر سری تکون ميده .

نميدونم اين وسط داره کيو ميخوابونه ؟!33.gif

گاهی هم که خيلی خواب آلوده بالششو ميگيره تو صورتش ( اينش به خودم رفته ) صورتشو ميماله به بالش و اين يکی از صد ها نشانه خواب آلودگی انار خانومه. 

و اما وقتی انار جان ما رو پا ميخوابه ( منو دعوا نکنيد ها اين عادت ناپسند را پدر بزرگوارم به سرش انداخته ) آره خلاصه وقتی هنوز خوابش سفت نشده و من پاهامو حرکت نميدم  سرشو تکون ميده يعنی بِتِکون ننه جان بتکون!07.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید