چيزهای جديد

انار خانوم چهار تا انگشتشو يکی در ميون ميکشه به لب پايينش و صدا در مياره يک چيزی مثل بابول بابول بابول بابول ...

بعضی وقتا هم سرخپوست ميشه دستشو ميذاره دم دهنشو بعد بر ميداره درست مثل آواز سرخپوست ها دور آتيش! ميگه آبابابابابابابابابابابابا!!!

حالا تو اين شرايط اگه بهش بگی انار جون خرگوش بشو دماغشو جمع ميکنه و اون دندونای خرگوشی خوشگلشو ميندازه بيرون و يک چيزی شبيه فين کردن از خودش در مياره .

تنها کلمه ای هم که فعلا بلده درست و به جا بگه البته بعد از مَ مَ08.gif! دايی هستش .

هر نفری را که دوست داره، تا از در مياد تو، فوری انار خانوم صداش ميزنه ميگه داااااااااااااااای!

الهی من فدای داييت بشم مامانيييييييييييييی.07.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید