زروا...

يک جواب نامه هست...

يک سری ترجمه هست  ...

يک گزارش کار هست ...

يک سری کارهای اداری هست ....

يک  هفت -هشت جلسه فيزيو تراپی هست ...

 يک چند تا ترجمه برای مجله کودک هست...

يک چند تا ترجمه برای NGDIR هست....

خريدن مجله دکوراسيون داخلی برای مامان هست ...

يک عالمه آدرس عوض شده هست برای کارت تبريک عيد...

يک جواب نامه هست ...

يک نامه بی جواب هست ...

يک نامه هست که جواب نداره ....

 خدايا! يک نامه هست که جواب نداره هنوز باز......

 

( زمان :حدودای صبح يک روز اداری به وقت يوگی و دوستان!)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید