جوقوله

انار خانوم به کل چهار دست و پا راه ميره .

وقتی در يک کابينتی کمدی چيزی را باز ميکنيم يهو می بينيم يک چيزی عين گوله اومد طرفمون و انوقت ميفهميم که انار خانو فوضول تربچه يک چيزی رنگی کشف کرده احتمالا!

متخصص خرت و پرت جمع کردن از روی زمين هم شده .

گاهی براش برنج نرم ميذارم جلوش که خودش بخوره، ياد بگيره اونقدر با دقت و يک دونه يک دونه بر ميداره که آدم تو کف کلاس خانوم ميمونه.

البته همينجوری نميخوره که !...يک چند تا برنج از توی ظرفش بر ميداره ميريزه رو سينی جلوی high chair بعد که حسابی مالوندش به زمين و زمان26.gif بعد با کلاس ور ميداره ميذاره دهنش.30.gif

 

/ 0 نظر / 3 بازدید