جُ جو

کلمات و عبارات تازه:

ای شيــــــَـــــــــــــه؟! (بالهجه لُری) يعنی اين چيه؟

آی نُ  ........ آی نُ....... آآآآآآآآآآآآآآآی نُ ...يعنی از اونا! اون آخری هم يعنی بده من يالا وگرنه داد ميزنم!

و جُ جُ که خيلی جديده من هنوز هيجان زده هستم برای اين کلمه! يعنی جوجو. داستانش هم اينجوريه که انار خانوم يک کتاب داره به نام morning Mr. TED که خيلی اونو دوست داره هر دفعه کشون کشون کتاب رو مياره خودشم ميشينه رو پای من کتابو باز ميکنه هی ميگه ای شييييييييييه؟ ای شيــــــــــه؟! من هم بی وقفه ميگم اين توپ اين خرسی اين نی نی اين کتاب اين جوجو باز ورق ميزنه همون سوال های تکراری ای شیــــــــــه؟ ای شيـــــــــــــــه؟ .

بعد يک مدت کليد کرد رو جوجو هی ورق زد رسيد به جوجو گفت ای شيه؟ گفتم جوجو گفت ای شيه؟ باز گفتم جوجو باز گفت ای شيه؟ باز گفتم جوجو! هی پرسيد هی من گفتم جوجو آخرش کتاب را يک ورق زد جلو دوباره برگشت عقب و يک مکثی کرد.

گفتم مامان جون حتما باز ميخوای بپرسی : ای شيــــــــــــه؟ (مثل خودش گفتم و انگشتم رو گذاشتم رو تصوير جوجو) بعد انار خانوم منو يک نگاه عاقل اندر سفيهی کرد و گفت : جُ جُ!!!!

ببخشيد ولی اينجا بود که ماچ ماچ بارون شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید