انتخابات رياست جمهوری ايران

من نميدونم مگه فرصت تبليغات انتخاباتی تموم نشده ؟ من امروز ۸ تا ای-ميل تبليغاتی گرفتم ! اونم تو اون ای-ميلی که سالی- ماهی يک دونه ای-ميل هم توش نمياد!31.gif

قاليباف اصلا کی هست ؟! من که هيچ وقت يک کلمه مثبت راجع به اين آدم نشنيدم . تا اونجا که يادم مياد .....

ما نفهميديم اينا تبليغ انتخاباته يا کانديداهای Mr.Beauty  ،چه مدل های مکش مرگ مايی عکس گرفتن.

در ضمن وبلاگ دکتر معين را هم تا باز ميکنم بسته ميشه ! يک error به چه بزرگی هم مياد وسط صفحه.33.gif

يک مورد هم تبليغ هاشمی بود که وه چه صدای نازنينی داره ! اصلا سياوش قميشی کيلو چنده ؟! هاشمی بخونه ديگه ايران زلزله نميخواد همينجوری تخريب ميشه.

فقط از اين دختر پسر های ايرانی تعجب ميکنم !

 فکر می کنم  برای خود فروشی بايد يک بازه جديد تعريف کرد!!

قرار بود اين وبلاگ سياسی نباشه انگار نمی شه

و من کماکان سر حرفم هستم که خاتمی دوستت داريم .07.gif 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید