قضاوت آخر را در نگاه اول نکنيم!

روز تعطیل بود که برای خرید به یکی از مراکز خرید رفته بودیم .

پارکینگ خیابان که پر بود به ناچار از پارکینگ زیرزمینی استفاده کردیم.

آنجا هم تقریبا نزدیک درهای ورودی که مردم را به سمت مرکز خرید هدایت میکرد جایی برای پارک کردن نبود.

به ناچار دورتر و در طبقه دوم پارکینگ، ماشین را گذاشتیم .

بعد از کمی چرخ زدن و خرید کردن وقتی برگشتم احساس کردم دو جوان پشت سرم در حال حرکت هستند .

از اونجا که در چنین مواقعی نه کلید در قفل درست جا میگیرد و نه در به درستی باز میشود.

 به سختی خرید ها را به یک دست دادم و انار خانوم را بغل کردم و با دست دیگر که پر از خرت و پرت وکیف دستی بود با عجله در را باز کردم. از اونطرف چشم از این دو جوان کت چرمی پوش هم برنمیدارم که سیگاری خاموش به لب دارند و منتظر ایستاده اند و من را نگاه میکنند.

از ترس در حال قالب تهی کردن بودم . کمربند صندلی انار خانوم رو بستم چشمم هم به کیفم بود که روی صندلی راننده گذاشته بودم .

از طرفی برای جلوگیری از اتلاف وقت در راننده هم باز بود که زودی بپرم توش و از مهلکه فرار کنم.

دو جوان هم خونسرد با هم حرف میزدند و از کنار ماشین ما تکان نمیخوردند .

صحنه به نظرم خیلی کش دار و طولانی میآمد . در سمت انار خانوم را قفل کردم و بستم و خودم پریدم پشت فرمون و اولین کاری که کردم قفل کردن در ماشین بود .

موبایل رو در آوردم که اگر چیزی شد تلفن کنم . تو این پارکینگ سوت و کور و دور چه کسی به داد ما میرسید؟!از شانس بد موبایل آنتن نمیداد چون در زیر زمین بودیم.

به محض اینکه در را بستم دو جوان که صبورانه منتظر بودند من در های ماشین را ببندم . درب ماشینشان که درست چسبیده به ماشین من بود را باز کردند و رفتند.

فکر کردم این همه وقت این بیچاره ها ایستاده بودند که من وسایل را داخل ماشین بگذارم بچه را داخل صندلی بنشانم و تمام این مدت حتی یک جمله اعتراض آمیز هم به زبان نیاوردند که خانم زود باش یا اقلا یکی از درهای ماشینت رو ببند تا ما بتونیم سوار ماشینمون بشیم .

یاد دست خط پدر تو دفترم افتادم که نوشته بود:

«قضاوت آخر را در نگاه اول نکنیم»

/ 0 نظر / 4 بازدید