آب بازی و B.A

شلپ شولوپ آب بازی شلپ شولوپ آب تنی!

کلاس شنای خانوم گل از همين دوشنبه رسما شروع شده و هفته ای ۲ روز تشريف ميبرند استخر ! عسل خانوم يک مايوی زرد تيشان فيشان هم داره با اون پاهای کپليش دل همه را ميبره ....و از بد حادثه20.gif بقيه شرکت کنندگان کلاس شش نفره خانوم ، پسر تشريف دارن ! ولی خب جرات داری واسه بچه کانادايی رگ غيرتت باد کنه ! زنگ ميزنه ۹۱۱ بيان هفت جدتو ببره برای آب خنک.

ولی اگر بچه کوچيک دارين جدا امتحان کنيد جالبه...  وقتی روی آب قرار ميدين بچه رو( يعنی روی شکم) ناخود آگاه  بچه دستشو ميکوبه رو آب ... اگر به پشت به خودتون تکيه بدين قشنگ مدل کرال، پا ميزنه !

خبر دوم اينکه دخترک مفتخر به دريافت ‌B.A افتخاری از دانشگاه UBC شد.

قابل توجه جوجو و پويا و بقيه بچه های UBC .

قضيه از اين قرار بود که از بخش روانشناسی دانشگاه به من زنگ زدند و گفتند داريم روی بچه های ۷ تا ۹ ماه کار ميکنيم و ترجيحا می خواهيم بچه دو زبانه باشه !

اول گفتن ميخواهيم نحوه تفکيک زبان ها را زمانی که بچه ميخواد شروع کنه به حرف زدن بررسی کنيم ولی تستی که از خانوم گل گرفتن تست رنگ ها بود.

يک اتاق کوچک بود و يک بخشی را مثل مدل بازی های خيمه شب بازی پرده کشيده بودند ! همه اتاق هم رنگ سرمه ای بود . يک جعبه که توش پر از توپ های سفيد و قرمز پراکنده بود روی ميز بود و يک دوربين حساس که زير ميز تعبيه شده بود و از حرکت چشم های خانومک فيلم ميگرفت .

دخترک هم نشست روی پای من و تست شروع شد . البته قبلش حسابی با دانشجو ها غريبی کرد و روی صندلی مخصوص هم نمی نشست بماند .

من هی وسط تست ميديدم اين ميلرزه ، گفتم شايد دنباله همون هق هق گريه هاست ! بعدش ديدم دوباره لرزيد گفتم نکنه سردشه ؟!

بعد که گلاب به روتون يک بوی مطبوعی زد بالا ما فهميديم خانوم در طول تست مشغول خراب کاری بوده!

خلاصه چه دخترک ما به تست خرابی کرده باشه چه نه!! قراره نتيجه را برای من پست کنن که نتيجه اش را اينجا ميذارم حتما .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید