بای ذنب قتلت!

بیش از من ، از حقیقت بدت میآید . و این بد آیندی اجتناب ناپذیر است. زن دوست ندارد به زبان آشکار شود. زن فقط ستوده میخواهد شود، فرقی هم نمیکند در زبان چه کسی ! سال ها پیش تعریف آن نویسنده روسی را برایت آورده بودم که : زن مثل گربه است ، از جانب هر دستی نوازش شود سر بر زانوی همو میگذارد .

متولدین موش حتی از گربه در خواب هم میگریزند جیغ میزنند فریاد میکشند و باور دارند وقتی گربه به خواب ببینید چنگالی در انتظار آنان است.

مرا به یک ضارب ذهنی بدل کرده ای مثال خوبی است که در صفحه مقابل سلوک میخوانمش .

مرا به یک ضارب ذهنی بدل کرده ای در خیالم مشت میشوم چنگال و در لحظه فرود آمدن به پایت میگریم و سرم را به زانویت آرام میکنی.

و این  هر شب من است.

/ 0 نظر / 13 بازدید