بعضی

 

اين آراهش کردن پبل فسقلک را بخونيد که اگه نخونيد از کفتون رفته.

وای عسل عسل عسل پبلک!

حالا حالا ها مونده تا انار خانوم ما از اين شيرين کاری های مدل آيسان کوشولوی ناز نازی يا رز و ياسمين خوشگل مهربون يا بابا امير و آقا پسر نازنينش در بياره ولی ...

ولی ....

بعضياتون ميدونين اين ولی يعنی چی ؟

من که کوچيک بودم به سوکس ميگفتم شوکس ولی حالا ميگم سوکس ! 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید