جايزه

مامان ميگن که يک خانومی زنگ زده گفته با پونه خانوم کار داريم.

مامان هم گفتن نيستن !

ايشون پرسيدن کی ميان ؟

مامان هم گريه شون گرفته گفته نميدونم والا خانوم جون!

طرف دست پاچه شده وقتی صدای گريه مامانو شنيده گفته : مرحوم شدن ؟

مامان هم عصبانی گفته نـــــــــــه خانوم ازدواج کرده ، ايران نيست .( البته دست کمی از مرحوم شدن هم نداره به قول شاعر :غريبی و اسيری و غم يار)

مامان گفتن : شما ؟

خانومه بعد از کلی عذر خواهی و اينا گفته من از شرکت NGDIR  زنگ ميزنم ايشون برنده مسابقه ما شدن .

ميخواستم بگم با شناسنامه يا کارت شناسايی بيان جايزشونو بگيرن.

جريان هم از اين قرار بود که من اينترنتی تو اين مسابقه شرکت کرده بودم و آدرس مامان اينا رو داده بودم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید