بااااااااااااااااااای

وقتی به انار خانوم ميگيم بای بای آنچنان دستش را با شدت تکون ميده و بای بای ميکنه که دل آدم ضعف ميره براش.

آهنک اعداد رو هم ياد گرفته از همه بيشتر هم سه و شيش رو دوست داره .

اِت دوووووووو سه آآآآ شيش هپ هت دَ

اينم شمارش اعداد .( پنج و نه را هم اصلا بلد نيست نميگه )

عاشق کارتون های sing along song ديسنی هم هست تا سر و کله ميکی موس با اون چوب جادوييش تو تلويزيون پيدا ميشه انار خانوم غش غش ميخنده ميگه -ُ مَ -ُ مَ يعنی اومد.

ا۲۵۵۵۵۴ئنئئنتتتتناعتعتتتتنمم

اينا رو هم الان خودشون تایپ کردند . دلم نيومد پاک کنم همين جا گذاشتم  بمونه.

با اينکه خيلی خوب غذا ميخوره ولی با صبحانه به کل قهره . بعضی وقتا که عجله داريم هم وضع بدتر ميشه لب به هيچ چيز نميزنه ! دفعه آخر که صبحانه نميخورد عصبانی شدم گفتم نخوری ميرم ها ! اونم با يک عشقی محکم دستشو تو هوا تکون داد و گفت باااااااااااای 23.gif!

شما بوديد خنده تون نميگرفت؟18.gif

 

/ 0 نظر / 5 بازدید