بچه های اين دوره زمونه

کتلت سرخ کردم برای اينکه انار خانوم بازی درنياره هرکدومو يک شکلی درست کردم
 يکيش گوش داشت . يکيش دم داشت. يکيش گرد بود يکيش صاف بود. يکيش توپ بود. خلاصه يکيش هم مدل شامی بود ،گرد که وسطش هم يک انگشت زده بودم سوراخ شده بود....
بگذريم که برای هر کدوم از اين کتلت ها يک قصه ساختيم تا خانوم ميل بفرمايند.36.gif
به اين کتلت گرد که وسطش سوراخ داشت که رسيد گفت : ماما ماما سی دی ! ....26.gif
نه درست فهميدين همون سی دی موزيک!

/ 0 نظر / 4 بازدید