....

فقط نشسته بودم ميخوندم :

برج ميلاد امروز اين شکليه

آلودگی هوا تهران را تعطيل کرد.

تعطيلی مدارس تهران و هشدار به افراد بيمار کودکان سالمندان و بقيه همه مردم !

احساس خفگی کردم صفحه را بستم . يک صفحه ديگه باز کردم ببينم خبرهای اينجا چطوريه سگ کی گم شده ؟! کدوم ستاره هاليوود با دوست دخترش به هم زده ؟! ولی ديدم :

Iranian military plane crashes into Tehran apartment building

احساس کردم سرم سنگين شده ! همه دود تهران با همه غم و آوار مردم يکجا روی سر من خراب شد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید