آبيته

اخبار دستم برای اونها که جويای سلامتی بودند :

خب ای ی ی ی دستم درد وکنه هنوز ... نودونم چی کارش وکنم!

ملالی نيست جز دوری شما که با ديدن شما مرتفع گردد ( حالا مرتفع يعنی قلمبه يا صاف ...نه جدی مرتفع تا اونجا که يادم مياد صفت کوه بوده يعنی غم و غصه آدم با ديدن شما قلمبه ميزنه بالا ...يا مرتفع ميشه يعنی رفع ميشه و بر طرف ميشه؟!)

همينجوری اومدم  خونه ! چشم و گوش بسته ... نه ميخواستم يک کلمه اخبار بشنوم نه هيچ کس که به نوعی فوتبال رو دنبال ميکرد ببينم .

ديگه فقط چشم بسته نميتونستم رانندگی کنم دو سه فقره ماشين جوات تو خيابون ديدم که پرچم ايتاليا تکون ميداد ! و بوق ميزد... ما هم دو شاخه پيروزی رو از پنجره داديم بيرونو انگشتمون رو به علامت پيروزی در جنگ تحميلی !! چی ميگم بابا !.. نشان داديم .... که تو ايران اگه بود معنی نخ ميداد ولی اينجا يعنی ما هم ايضا به شرح  فوق يعنی ايتالياته!...همون آبيته...

من هم همش فکر ميکردم بازی ساعت دو شروع ميشه ! نگو تکرارش ساعت دو بوده ...ولی خب ديگه ما همينجوری با توهمات زندگی ميکنيم ديگه ..خوش خيالی رو باش فکر ميکردم اينا که تو خيابون هستند عوض اين کارا پاشن برن خونه بازيو ببينن!

بازی حساس شده بود ....اصلا بی قراری های دوستمون رو نشنيدم که اول بازی هی ميگفت ماما دورا !! (دورا کارتون کودکان است (نقطه) )

بعد ديگه انار خانوم يک پا طرفدار آبی شده بود .

بين دو نيمه زنگ زدم مامان سونيا اولش گفتم سلام عليک نتيجه رو نگو!

(اينجا ديگه فهميده بودم بازی مستقيم نيست چون وسط بازی تبليغ نشون ميداد)

اونم گفت نه حالا ببين ...گفتم ايتاليا ببره ها! من حالم از آلمان به هم ميخوره ..گفت حالا به هر حال ديگه ...حس کردم باختن ....

و هنگامی که خودم را برای پنالتی آماده ميکردم  دو تا گل بوووووووووووس وارد دروازه شد ! آخ پرسپوليس بيچاره شد !...

 

يکی از همکارام امروز گفت :

اصلا توقع ندارم گريه تو هم ببينم you are always laughing , smiling!

به نظرتون آنکه می خندد هزار ويک درد..... به انگليسی چی ميشه؟!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید