دوگانه

جوراب سرما!

هميشه با خودم فکر ميکردم اين جوراب رنگ رنگی  را برای چی مامانم فرستاده !

از اون جورابهايی که ساق خيلی کوتاه زير قوزک پا دارند ولی اين يکی حسابی گرم و نرم بود . فقط چون خيلی رنگی رنگی بود فکر ميکردم به هيچ دردی نميخوره !

ولی امروز در اولين برف زمستانی يک حــــــــــــــالی کردم باهاش05.gif يک حـــــــــالی ميده!

اگه گفتين تو سوز و سرمای برف چی خوبه ؟! چی ميچسبه ؟ آره خب لبو و باقالی و چای داغ و آش رشته به جای خود ولی يک چيزی خيلی ميچسبه ! اگه گفتين!

 رقص عربی

اگه دقت کرده باشين خانواده ايرانی که به ديدن رقص عربی ميره ...چيزه تصحيح ميکنم ! ايرانی ها که ميرن رستوران شام بخورن ( با علم به اينکه رقاص خانوم هم داره) وقتی خانوم رقصنده پيداشون ميشه خانوم ايرونيه آقاشو نگاه ميکنه آقاهه زمينو !

آخ آدم ميمونه از بی انصافی بعضی زن ها!

/ 0 نظر / 2 بازدید