دو برداشت از يک حرف!

برای من بارها پيش اومده بود که تو يک مسئله اشکال پيدا ميکردم . مخصوصا تو کار جديد که به نحوی باهاش نيمه آشنا بودم و نرم افزارم هم که زياد خوب نبود خلاصه از مشکلات ريز ريز excel گرفته تا مسائل حاد piezometres هر بار که برای رفع اشکال پيش يک خانومی ميرفتم فوری ميفهميد قضيه چيه هنوز دهن باز نکرده مشکلت رو حل ميکرد  ولیچند دفعه هم پيش اومده بود که به آقايون که ميگفتم اونقدر منو زل زل با نگاه عاقل اندر سفيه نگاه ميکردند که همونجا به استعداد و مغز معيوبم و جد و آبادم که منو تو يک کشور انگليسی زبان به دنيا نياوردن فحش ميدادم و همش فکر ميکردم اشکال از زبان انگليسيه!

تا اينکه امروز يک ای-ميل گرفتم که گروه بانوان محل کارم يک جلسه ترتيب دادند درباره دو زبان گفتاری که خانومها در محيط کار استفاده ميکنند! بله دو زبان ...زبانی که مردها متوجه ميشوند و زبانی که زن ها ميفهمند ...مختصری اشاره کرده بود که زبان زنانه خيلی با body language دست و پا و اشاره و اينا همراهه...

ديدم راست ميگه، البته غير از مامان من ،که اصلا از اين زبان نه سر در مياورد نه استفاده ميکرد، خانوم ها از اين زبان خيلی استفاده ميکنند يکبار يادمه تقريبا فقط با اشاره سر و دست و ابرو از اين سر مهمونی به اون سر جمعيت به مادر شوهرم رسوندم که اينا (اينا خودشون فاميل شوهر مادر شوهرم بودند!)چی گفتن و اون ماجرا رو بگو! که بفهمن16.gif ....(بعدش که مهمونا رفتن يک حالی کرديم از اين اشارات چشم که نگو!)

حالا جمعه هفته ديگه اسمم رو نوشتم برای اين سمينار گوش به زنگ باشيد تا خبرتون کنم چی گفتيم چی شنيديم !

کلاس فقط مال بانوان است و من نميدونم اينجا ميتونم علنی بگم يا نه ميشه مثل اون جلسه توجيهی مشاوره که قبل از ازدواج دولت فخيمه ايران ميگذاره بعد پسرها رو ميفرسته بيرون ۴ کلام حرف حساب به دختر ها ميزنه !

تازه به محض اينکه از مرکز پاتو ميگذاری بيرون هم هی طرف بمبارانت ميکنه که چی گفتن؟ چی گفتن؟ چی گفتن؟!...

/ 0 نظر / 9 بازدید