آنچه شيران را کند روبه مزاج

سرما خوردم!26.gif

تقصير خودم هم هست وقتی ميام خونه يک لا قبا (به قول مامان) ميچرخم! اما اونم تقصير من نيست !

تا ميايم خونه، انار خانوم 07.gif  مياد ميچسبه به پوست من ! همينطوری سرشو ميگذاره زير گردنم بو ميکنه! دلم کباب ميشه . اگر تاپ تنم باشه سرشو ميچسبونه به بازوم ! هی مدل خودش بوس ميکنه، بوسش اينجوريه که لبشو محکم می چسبونه به صورتم يا بازوم يا هر جا که پوستش قابل لمس باشه .چشماشو ميبنده . پشت پلکش هم انگار گرد نقره پاشيدن .... بعد هی قربون صدقههم ميريم هی من فداش ميشم  هی اون صورت منو ميگيره تو دستهای کوچولوش لباشو محکم ميزنه به صورتم . 

نيم ساعت يک ساعت همينجوری ميگذره تا سير کيف کنه بعدش هم يک پوشک عوض کردن و تند تند غذا حاضر کردن.

 

خدا خودش کمک کنه با اين عذاب وجدانی که من با اين سر کار رفتنم دارم17.gif

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید