از ماهيان کوچک اين جويبار

هرگز نهنگ زاده نخواهد شد

من خردی عظيم خود را ميدانم

و می پذيرم

اما

وقتی که پنجه افتادن ريگی

خواب هزار ساله مردابی را می آشوبد

اين مشت خشم

بر جدار دلم

بيهوده نيست که می کوبد.

/ 0 نظر / 2 بازدید