دوام ما !

میگم چطوری؟ چطوره؟

میگه فعلا آروم !

بهمنی جماعت مگه آرامش داره !

میگم  آره این جماعت اول از همه یک چاقو بر میداره خودشو تکه تکه میکنه... سلاخی میکنه ....هزار تیکه لامذهب!

اول خودشو نقد میکنه میکشه پای دادگاه رای میده به بدترین وجه ممکن خودشو دار میزنه.

میگه بعد گم میشه تیکه هاش هر کدوم یک ور گم و گور شده مگه میشه پیداش کرد.

دیگه نیست. انگار هزار بار کرده ها و نکرده هاش جلو چشمش رژه میره.

واقعا به کدامین گناه..

به کدام مذهبست این ؟

به کدام ملتست این؟

که کشند عاشقی را

که تو عاشقم چرایی؟!

/ 0 نظر / 4 بازدید