سينما

ثبت است بر جريده عالم دوام ما !

روز يکشنبه چنان برفی ميباريد که همه کسل شده بوديم تو خونه .

آقای همسر هم مشغول درس خواندن بود.

اين شد که تصميم گرفتيم با انار خانوم بريم سينما.

اولين باری بود که انار خانوم را ميبردم سينما يعنی اختصاصی برای ايشون .

رفتيم جديدترين محصول ديسنی را ديديم اسمش هست chiken little فيلم خيلی با نمکی بود من که کلی خنديدم . انار خانوم هم حدودنصف فيلم  آروم نشست.

نوشتم که اولين سينما رفتنت هم ثبت بشه.07.gif

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید