اتوبوس ۳۲۳

وقتی تو يک روز به شدت بارونی آقای رئيس، دم در ،اونقدر چرت و پرت ميگه و معطل ميکنه که اتوبوس را درست جلوی چشمان حيرت زده و دهان خشک شده از شدت نفس نفس زدن و پای خسته از شدت دوييدن، از دست ميدی و تو ايستگاه دقيقا ۲۹.۵ دقيقه  زير شر شر بارون 34.gifمعطل اتوبوس بعدی ميشی ....

اونوقت خيلی جالبه...33.gif

 ميتونی بشماری ببينی چند تا فحش بلدی!12.gif

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید